សូមស្វាគមន៍មកកាន់ VS FURNITURE និង SAFES
ទំនាក់ទំនង

អាស័យដ្ឋាន :#២៥៩, ផ្លូវ ប៉ូឡារីស បុរីប៉េងហ៊ួត ដឺស្កាផ្លាទីនីមបូឡារីស, សង្កាត់ពិរោធ, ខ័ណ្ឌច្បារអំពៅ, ភ្នំពេញ,កម្ពុជា។

ទូរស័ព្ទលេខ : (+៨៥៥) ៩៧ ៥៦៨ ៤១ ១៨ / ១៦ ៦០០ ១២៧

អុីម៉ែល : info@vsfurnitureandsafe.com